URL: www.hung-li-die.com.tw    E-mail:hldie@ms25.hinet.net
Address: No. 6-1, Lane 45, Kuang-Hua Road, Pao-Shen Tsun Tah-She Hsiang, KaoHsiung Hsien Taiwan R.O.C
Tel: 886-7-3513546    Fax: 886-7-3522401